ประกาศและข่าวสาร
News

สมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ มธ.

วิชาเฉพาะ มธ.

วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ผู้สมัคร
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 2489
- นิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 188
คณะรัฐศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 332
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 436
- รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 174
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 125
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 333
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 30
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 131
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกสิ่งทอ) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 4
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟชั่น) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 30
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 ก.พ. 64 18 มี.ค. 64 -