• โครงการรับสมัคร ในปีการศึกษา 2562

รอบที่ 2 : โควตา
Round 2 : Quota
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
- - - นิติศาสตรบัณฑิต ศูนย์ลำปาง 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 70
- - - วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ลําปาง 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 29
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ : V-TECH (ศูนย์พัทยา) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 15
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) (ศูนย์ลําปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10
คณะสาธารณสุขศาสตร์
    ศูนย์ลําปาง
- - - ศูนย์ลําปาง วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ศูนย์ลำปาง 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10
- - - ศูนย์ลําปาง วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ศูนย์ลำปาง 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10
- - - ศูนย์ลําปาง วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) ศูนย์ลำปาง 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ สังคมศาสตร์) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 20
- - - ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลําปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 20
โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 5
- คณะนิติศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบัญชี (บัญชีบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ (บริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะเศรษฐศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะศิลปศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 7
- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10*
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกสิ่งทอ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกแฟชั่น 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการผังเมือง 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2*
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2*
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2*
- คณะเภสัชศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีการจัดการ การจัดการวิศวกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) (หลักสูตรนานาชาติ) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
- วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
- วิทยาลัยนวัตกรรม สาขานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
- วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
- วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ ท่าพระจันทร์) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
โครงการนักศึกษา ผู้มีความสามารถดีเด่น ทางการกีฬา
- คณะนิติศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 13
โครงการนักศึกษา ผู้มีความสามารถดีเด่น ทางการกีฬา
    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- - - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบัญชี 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- - - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
    คณะรัฐศาสตร์
- - - คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4*
- - - คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4*
- - - คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4*
- คณะเศรษฐศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 6
- คณะศิลปศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9
- คณะวารสารศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- - - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 7*
- - - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 7*
- - - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 7*
- - - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 7*
- - - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 7*
- - - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 7*
- - - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 7*
- - - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 7*
- - - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 7*
- - - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 7*
- - - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 7*
- - - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 7*
- - - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 7*
- - - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 7*
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
- - - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- - - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- - - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- - - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- - - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- - - คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
    คณะสหเวชศาสตร์
- - - คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- - - คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- - - คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
    คณะศิลปกรรมศาสตร์
- - - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
- - - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกสิ่งทอ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
- - - คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกแฟชั่น 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- - - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
- - - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
- - - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (โครงการพิเศษ) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
- - - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการผังเมือง (โครงการพิเศษ) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
- - - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
    คณะสาธารณสุขศาสตร์
- - - คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2*
- - - คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2*
- - - คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2*
- คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
    วิทยาลัยนวัตกรรม
- - - วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2*
- - - วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
โครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 30
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 30
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 15
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 30
โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก พื้นที่ 38 จังหวัด
- คณะนิติศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 24
- คณะนิติศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 12
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบัญชี (หลักสูตร 4 ปี) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 15
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 6
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 6
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 6
- คณะเศรษฐศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 18
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 13
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 8
- คณะศิลปศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 29
- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 12
- คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 6
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 5
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 5
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 5
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4
- คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 5
- คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4
- คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 7
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกเอกสิ่งทอ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกเอกแฟชั่น 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการเสริมสร้างสุขภาพเชิงนวัตกรรม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9
โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก พื้นที่กรุงเทพมหานคร
- คณะนิติศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4
- คณะพาณิชยศาสตร์ ประเภทวิชาการบัญชี (หลักสูตร 4 ปี) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะเศรษฐศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- คณะศิลปศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 5
- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกเอกสิ่งทอ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกเอกแฟชั่น 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการเสริมสร้างสุขภาพเชิงนวัตกรรม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้
- คณะนิติศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะนิติศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบัญชี (หลักสูตร 4 ปี) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ (หลักสูตร 4 ปี) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะเศรษฐศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะศิลปศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชากายภาพบำบัด 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชาการละคอน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกเอกสิ่งทอ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกเอกแฟชั่น 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชาการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ. ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชาการเสริมสร้างสุขภาพเชิงนวัตกรรม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
- สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 9*
โครงการส่งเสริม นักเรียนเรียนดีภาคกลาง
- คณะนิติศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบัญชี 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประทศ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะเศรษฐศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะศิลปศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 6
- คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 8*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 8*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 8*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 8*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 8*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 8*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 8*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 8*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 8*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 8*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 8*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโยโลยีสิ่งทอ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 8*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 8*
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 8*
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4*
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4*
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4*
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4*
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4*
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 4*
- คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะทันตแพทยศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะพยาบาลศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการละคอน 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกเอกสิ่งทอ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เลือกเอกแฟชั่น 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการผังเมือง 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2*
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2*
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการเสริมสร้างสุขภาพเชิงนวัตกรรม 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2*
- คณะเภสัชศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีการจัดการ การจัดการวิศวกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (โครงการพิเศษ) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 20*
- วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
- วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
- วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1*
- วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1
- วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาวิชาอินเดียศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ. ท่าพระจันทร์) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 3*
- วิทยาลัยโลกคดีศึกษา สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 2
- วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) 4 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 1

© 2019 สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. All rights reserved.