• โครงการรับสมัคร ในปีการศึกษา 2562

รอบที่ 5 : รับตรงอิสระ
Round 5 : Internal Direct
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
คณะศิลปศาสตร์
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษา (โครงการพิเศษ) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 90
- ศิลปศาสตร บัณฑิต (เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 20
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- สังคมวิทยาและ มานุษยวิทยาบัณฑิต (การวิจัยทางสังคม) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณิตศาสตร์ (โครงการพิเศษ) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 16
- สถิติ (โครงการพิเศษ) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 5
- คณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 7
- วิทยาการประกันภัย 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 8
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมเคมี 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 18
- วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (EBM) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 5
- วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ (iPEN-iEE) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 5
- วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Soft-en) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 5
- วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ : V-TECH (ศูนย์พัทยา) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 5
คณะวิศวกรรมศาสตร์
    หลักสูตรภาษาอังกฤษ
- - - หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษTEPE 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 40
- - - หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิศวกรรมยานยนต์ (AUTO) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 10
- - - หลักสูตรภาษาอังกฤษ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน TEP 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 40
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 5
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 6
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการกีฬา) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 75
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 55
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 2
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 19
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกสิ่งทอ 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 4
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกแฟชั่น 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 4
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) (ศูนย์ลําปาง) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 23
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- สถาปัตยกรรม 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 6
- สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 6
- ภูมิสถาปัตยกรรมบัณฑิต 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 5
- สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 2
- การผังเมืองบัณฑิต 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 5
- การจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี (ภาษาอังกฤษ) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 32
คณะสาธารณสุขศาสตร์
    ศูนย์รังสิต
- - - ศูนย์รังสิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ศูนย์รังสิต 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 1
- - - ศูนย์รังสิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ศูนย์รังสิต 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 3
- - - ศูนย์รังสิต วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม) ศูนย์รังสิต 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 8
    ศูนย์ลําปาง
- - - ศูนย์ลําปาง วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ศูนย์ลำปาง 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 11
- - - ศูนย์ลําปาง วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ศูนย์ลำปาง 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 15
- - - ศูนย์ลําปาง วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) ศูนย์ลำปาง 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 14
วิทยาลัยนวัตกรรม
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 10
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการ สังคมศาสตร์) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 53
- - - ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์ลําปาง) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 23
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) 30 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 8

© 2019 สงวนลิขสิทธิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. All rights reserved.