113216

จำนวนผู้ลงทะเบียน

26

จำนวนคณะ

140

จำนวนหลักสูตรปริญญา

1529634

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
RELATED WEBSITES

จำนวนผู้สมัคร รอบ 2 : QUOTA

วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  คณะนิติศาสตร์
     นิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 50 295
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
     สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 40 35
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10 21
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์พัทยา) (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10 17
  คณะแพทยศาสตร์
     การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5 17
  คณะสหเวชศาสตร์
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10 165
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โควตาพื้นที่) (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 6 16
     เทคนิคการแพทยบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10 393
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
     ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 9 9
     การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 9 3
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 19 32
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 7 19
     สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4 18
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (DBTM) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5 1
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10 17
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 20 21
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 15 28
  วิทยาลัยสหวิทยาการ
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3 2
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 27 36
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) รูปแบบที่ 3 คะแนนข้อเขียนวิชาเฉพาะ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5* 1
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) รูปแบบที่ 1 A-Level 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 25 12
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) รูปแบบที่ 2 A-Level+TPAT 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5* 0
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  วิทยาลัยนวัตกรรม
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 7
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 5
  คณะนิติศาสตร์
     นิติศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5 46
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
     บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 52
     บัญชีบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 31
  คณะรัฐศาสตร์
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการระหว่างประเทศ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 16
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 25
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารรัฐกิจ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 13
  คณะเศรษฐศาสตร์
     เศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 22
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
     สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5 18
  คณะศิลปศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5 33
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
     วารสารศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 37
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 10
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 มี.ค. 745 18 มี.ค. 2567 4* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 มี.ค. 745 18 มี.ค. 2567 4* 9
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 3
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 11
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 5
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 8
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 5
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 7
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 9
  คณะสหเวชศาสตร์
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 60
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8 90
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5 50
  คณะพยาบาลศาสตร์
     พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 6
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2* 0
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2* 1
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2* 5
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
     ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2* 0
     การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2* 0
     สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2* 5
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 3
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 4
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 1
  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 5
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (SIIT) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1* 0
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (SIIT) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1* 1
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (SIIT) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1* 0
  วิทยาลัยสหวิทยาการ
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 2
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  วิทยาลัยนวัตกรรม
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) 12 มี.ค. 2567 12 มี.ค. 2567 1 0
     ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 12 มี.ค. 2567 12 มี.ค. 2567 1 1
  คณะนิติศาสตร์
     นิติศาสตรบัณฑิต 11 มี.ค. 2567 11 มี.ค. 2567 6 5
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
     บริหารธุรกิจบัณฑิต 12 มี.ค. 2567 12 มี.ค. 2567 3 5
     บัญชีบัณฑิต 12 มี.ค. 2567 12 มี.ค. 2567 2 2
  คณะรัฐศาสตร์
     รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 13 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2567 3* 4
     รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 13 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2567 3* 3
     รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 13 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2567 3* 5
  คณะเศรษฐศาสตร์
     เศรษฐศาสตรบัณฑิต 11 มี.ค. 2567 11 มี.ค. 2567 3 1
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
     สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 14 มี.ค. 2567 14 มี.ค. 2567 7 14
  คณะศิลปศาสตร์
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ) 15 มี.ค. 2567 15 มี.ค. 2567 8* 0
     ศิลปศาสตรบัณฑิต 10 มี.ค. 2566 10 มี.ค. 2566 10* 3
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
     วารสารศาสตรบัณฑิต 12 มี.ค. 2567 12 มี.ค. 2567 2 7
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 13 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2567 2 4
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 14 มี.ค. 2567 14 มี.ค. 2567 2* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 14 มี.ค. 2567 14 มี.ค. 2567 2 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 14 มี.ค. 2567 14 มี.ค. 2567 2* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 14 มี.ค. 2567 14 มี.ค. 2567 2 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 14 มี.ค. 2567 14 มี.ค. 2567 2 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 14 มี.ค. 2567 14 มี.ค. 2567 2 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 14 มี.ค. 2567 14 มี.ค. 2567 2 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 14 มี.ค. 2567 14 มี.ค. 2567 2* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 14 มี.ค. 2567 14 มี.ค. 2567 1 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 14 มี.ค. 2567 14 มี.ค. 2567 2 0
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) 15 มี.ค. 2567 15 มี.ค. 2567 3 3
  คณะสหเวชศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) (โครงการพิเศษ) 11 มี.ค. 2567 11 มี.ค. 2567 1 0
     ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการกีฬา) (โครงการพิเศษ) 11 มี.ค. 2567 11 มี.ค. 2567 1 0
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกสิ่งทอ) 12 มี.ค. 2567 12 มี.ค. 2567 1* 0
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟชั่น) 12 มี.ค. 2567 12 มี.ค. 2567 1* 0
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
     การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 13 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2567 3 0
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม) 14 มี.ค. 2567 14 มี.ค. 2567 2* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 14 มี.ค. 2567 14 มี.ค. 2567 2* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 14 มี.ค. 2567 14 มี.ค. 2567 2* 1
  คณะเภสัชศาสตร์
     เภสัชศาสตรบัณฑิต 14 มี.ค. 2567 14 มี.ค. 2567 1 9
  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้) 15 มี.ค. 2567 15 มี.ค. 2567 1 0
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) 4 มี.ค. 2565 4 มี.ค. 2565 1* 1
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (SIIT) 11 มี.ค. 2567 11 มี.ค. 2567 1* 0
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 8 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2566 1 0
  วิทยาลัยสหวิทยาการ
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 15 มี.ค. 2567 15 มี.ค. 2567 1 1
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  วิทยาลัยนวัตกรรม
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 9
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) (BSI) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 0
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 5
  คณะนิติศาสตร์
     นิติศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5 132
     นิติศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 8
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
     บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3 48
     บัญชีบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 66
  คณะรัฐศาสตร์
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการระหว่างประเทศ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 20
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 23
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารรัฐกิจ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 13
  คณะเศรษฐศาสตร์
     เศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3 26
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
     สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 21
     สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 1
  คณะศิลปศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 7* 120
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
     วารสารศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3 160
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 16
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10* 3
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10* 21
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10* 4
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10* 5
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10* 8
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10* 8
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 10* 7
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 8
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 4
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 5
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 7
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 4
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 4
  คณะแพทยศาสตร์
     การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5 21
  คณะสหเวชศาสตร์
     เทคนิคการแพทยบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 47
  คณะพยาบาลศาสตร์
     พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 61
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 0
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 3
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 20
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
     ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 0
     การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 4
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 4
     สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 3
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 4
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 13
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 8
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2* 0
  คณะเภสัชศาสตร์
     เภสัชศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 103
  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 12
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 0
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 1
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 0
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3 4
  วิทยาลัยสหวิทยาการ
     ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 1
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 0
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  วิทยาลัยนวัตกรรม
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1* 5
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) (BSI) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1* 0
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1* 2
  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) (PBIC) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 0
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) (PBIC) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3* 1
  คณะนิติศาสตร์
     นิติศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4 131
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
     บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3 96
     บัญชีบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 128
  คณะรัฐศาสตร์
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการระหว่างประเทศ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 40
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 18
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารรัฐกิจ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 19
  คณะเศรษฐศาสตร์
     เศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3 25
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
     สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3 42
  คณะศิลปศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 6 228
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
     วารสารศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 153
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 16
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 46
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 11
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 10
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 6
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 3
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 12
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 28
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 9
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 5
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 2
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 8* 8
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 51
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 18
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 23
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 20
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 26
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4* 29
  คณะแพทยศาสตร์
     การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 11
  คณะสหเวชศาสตร์
     เทคนิคการแพทยบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 66
  คณะพยาบาลศาสตร์
     พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 34
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1* 0
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1* 5
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1* 6
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
     การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3 2
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2* 7
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2* 7
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2* 16
  คณะเภสัชศาสตร์
     เภสัชศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 118
  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 7
  สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 20* 1
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ และโลจิสติกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 20* 4
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (SIIT) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 20* 4
  วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) (GSSE) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 0
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) (CVS) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 3
     การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (TCM) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 1
     ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (O.D.) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 2
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 3
  วิทยาลัยสหวิทยาการ
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 4
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  คณะแพทยศาสตร์
     โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 30 243
     โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก อันดับ 1 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อันดับ 2 รพ.สุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 15 122
     โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก อันดับ 1 รพ.สุราษฎร์ธานี อันดับ 2 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 30 219
     โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 30 292
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2546 5 28
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5 38
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5 26
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
  วิทยาลัยนวัตกรรม
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม และการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 0
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3 0
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
     บริหารธุรกิจบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการธุกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 1
     บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 มี.ค. 2557 18 มี.ค. 2567 6 6
     บัญชีบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4 5
     บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 3
     บัญชีบัณฑิต และบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) (BBA) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4 2
  คณะรัฐศาสตร์
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการระหว่างประเทศ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 0
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 0
     รัฐศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบริหารรัฐกิจ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 1
  คณะเศรษฐศาสตร์
     เศรษฐศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 6 1
  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
     สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5 2
     สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3 0
     สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (นโยบายสังคมและการพัฒนา) (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 0
  คณะศิลปศาสตร์
      ศิลปศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 11* 11
  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
     วารสารศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4 7
     วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาสื่อศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (BJM) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 0
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
     สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 1
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 16* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 16* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 16* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 16* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 16* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 16* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 16* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 16* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 16* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 16* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 16* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 16* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 16* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 16* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 16* 0
     วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 16* 0
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 1
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 0
     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 0
  คณะแพทยศาสตร์
     แพทยศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 4 1
     การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 1
  คณะสหเวชศาสตร์
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2566 1 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 0
     เทคนิคการแพทยบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 4
  คณะทันตแพทยศาสตร์
     ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 3
  คณะพยาบาลศาสตร์
     พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 0
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการละคอน 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 1
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 0
     ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกออกแบบแฟชั่น 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 0
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
     การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5* 0
     ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5* 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (DBTM) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5* 1
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5* 1
     สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5* 0
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 0
  คณะเภสัชศาสตร์
     เภสัชศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 3
  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 0
  วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) (GSSE) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 0
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
     การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (TCM) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 0
     วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (CVS) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 0
     หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) (O.D.) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 1 0
  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 5 0
  วิทยาลัยสหวิทยาการ
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 0
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) (PPE) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3 0
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ท่าพระจันทร์) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 3 1
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลำปาง) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 0
     ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ (โครงการพิเศษ) (ศึกษาที่ มธ.ศูนย์รังสิต) 1 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2567 2 0


99 หมู่ 18 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121
เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4441-79 ต่อ 1935 ถึง 1937©2024 Thammasat Admissions


งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา กองบริหารงานวิชาการ
99 หมู่ 18 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121
เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4441-79 ต่อ 1935 ถึง 1937
©2024 Thammasat Admissions