ข้อมูลรับเข้า TCAS62 สำหรับรอบ 1 และรอบ 2 สามารถเข้าดูได้ที่
http://web2.reg.tu.ac.th/post/category/226